Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. De fotograaf: Connecting with Animals, BTW BE0675.509.483, gevestigd te Heibloemstraat 17, 2450 Meerhout. Vertegenwoordigd door Charissa Buekenberghs.

1.2. De klant, opdrachtgever of model: natuurlijke of rechtspersoon, zijn voogd of gemachtigde die de diensten van de fotograaf inhuurt ten einde een creatie uit te voeren in zijn opdracht.

1.3. De opdracht, producten of diensten: De fotosessie, nabestellingen van digitale bestanden, alle werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

1.4. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.5. Schriftelijk: per brief of per elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, evenals alle diensten, producten, aanbiedingen en offertes.

2.2. Bij het geven van een opdracht of het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch en zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.

2.4. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zoals vermeld op de website, offerte en factuur zijn van toepassing.

3.2. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.

3.3. Verplaatsing tot een straal van 10km zijn steeds inbegrepen, voor de overige kilometers wordt 0,30 euro per afgelegde kilometer aangerekend.

3.4. Het bedrag op de rekening is altijd de som van de gekozen formule plus eventuele reiskosten.

3.5. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast door de fotograaf. Wanneer een boeking heeft plaatsgevonden, blijft echter de prijs van boekingsdatum ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

4. Reservatie

4.1. Een fotoreportage of fotosessie kunnen geboekt worden via het contactformulier op de website, via e-mail of via de facebookpagina van de fotograaf.

4.2. Bij het boeken dient de klant zijn exacte gegevens, zoals naam, adres en e-mail adres te vermelden zodanig dat de fotograaf een correcte offerte kan opmaken.

4.3. De prijzen die van toepassing zijn, zijn de prijzen die op dat ogenblik op de website vermeld staan.

4.4. De fotograaf en de klant maken een afspraak op een datum en locatie die beide schikt. Mocht de klant verhinderd zijn, kan de datum nog tot 1 week voor de reportage gewijzigd worden naar een nieuwe datum. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten (aanhoudende regen) kan de datum tot 1 dag voor de reportage gewijzigd worden.

4.5. De fotograaf maakt een offerte op waaruit blijkt voor welk bedrag welke formule geleverd kan worden. De offerte heeft een geldigheid van 10 dagen.

5. Betaling

5.1. Door een bestelling te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle producten en diensten.

5.2. De betaling dient te gebeuren voor het ontvangen van het product.

5.3. Ten laatste 1 week na de fotosessie of reportage ontvangt de klant een digitale factuur, deze is te betalen binnen de 7 dagen.

5.4. Wanneer de factuur niet volledig of niet op tijd wordt voldaan door de klant, worden er geen foto’s geleverd.

5.5. De fotoreportage of fotosessie en foto’s zijn een gepersonaliseerd product. Teruggave van geld is hierdoor helaas in geen enkel geval mogelijk.

5.6. Bij een huwelijksreportage wordt er een voorschot gevraagd van €50,-. 

5.7. Bij weigering van betaling zal een incassobureau ingeschakeld worden.

6. Uitvoering

6.1. Bij het boeken van de fotograaf wordt geboekt vanwege de stijl. De fotograaf is vrij om zijn artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

6.2. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in eigen stijl uitvoeren en verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken.

6.3. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

7. Annulering & wijzigingen

7.1. Mocht de klant verhinderd zijn, kan de datum nog tot 1 week voor de reportage gewijzigd worden naar een nieuwe datum.

7.2. Bij te slechte weersomstandigheden op de dag van een fotosessie kan de sessie worden verzet. De fotograaf en de klant zullen hierna samen naar een nieuwe datum zoeken.

7.3. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de klant in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Dit kan een nieuwe datum zijn, of voor evenementen (zoals huwelijk, doopsel, communie) zal de fotograaf helpen zoeken naar een andere beschikbare fotograaf die een gelijkaardige stijl hanteert.

7.4. Indien de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd, zal uw voorschot (van toepassing op huwelijksreportages) terug gestort worden.

7.5. Het annuleren van een huwelijksreportage dient minstens twee maanden op voorhand te gebeuren. Indien uw annulering te laat is, geeft dat geen recht om uw voorschot terug te vorderen.

8. Levering

8.1. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

8.2. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen en kan dus niet vooraf vastgelegd worden.

8.3. De levertijd voor fotoproducten kan per product verschillen. Indien gewenst kan de geschatte levertijd worden opgevraagd.

8.4. De fotograaf is vrij om zelf de selectie van de foto's te maken na een fotoreportage. Deze worden vervolgens bewerkt volgens stijl en inzicht van de fotograaf.

8.5. De klant kan geen beroep doen op de foto's die volgens de fotograaf niet door de selectie zijn heen gekomen en ook niet op de onbewerkte foto’s.

8.6. Andere bewerkingen (bv. zwart-wit) van de geselecteerde foto’s kunnen in overleg verkregen worden op aanvraag indien dit past bij de stijl van de fotograaf.

8.7. Na de fotosessie of reportage ontvangt de klant de door de fotograaf geselecteerde foto’s via internet (wetransfer) en kunnen door de klant vervolgens gedownload worden. De foto’s zijn voorzien van een watermerk en mogen naar believen gebruikt worden op sociale media en/of doorgestuurd worden naar familie, vrienden, … . De foto's mogen in geen geval door iemand anders als de fotograaf worden bewerkt. Hieronder valt ook het bijsnijden, omzetten in zwart-wit of sepia, toevoegen van tekst of filters (vb. instagramfilters).

8.8. De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op het internet.

9. Publicatie & portretrecht

9.1. De klant geeft bij het boeken van een fotoreportage, de fotograaf toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals website, blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, fora, eigen gebruik, drukwerk en eventuele toekomstige activiteiten.

9.2. De fotograaf heeft het recht de foto’s te gebruiken voor tentoonstellingen en/of fotowedstrijden en publicaties in print en op het internet.

9.3. Indien de klant geen toelating verstrekt tot dit recht moet de klant de fotograaf hiervan op de hoogte stellen vóór aanvang van de fotosessie.

9.4 De klant mag de digitale bestanden publiceren op zijn/haar sociale media (Facebook,...) indien deze in originele staat (geen eigen bewerkingen/filters) en MET logo geplaatst wordt. Bij elke foto die op sociale media geplaatst wordt, moet de link staan naar de website: www.photographycb.com.

10. Auteursrecht & recht tot reproductie

Wet van 30 juni 1994: auteursrecht en de naburige rechten

10.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de klant uitvoert. De klant bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s.

10.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie

10.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

10.4. De klant heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de klant om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.

10.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, - bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van een jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van het foto- en beeldmateriaal door derden.

10.6. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/ rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf

10.7. De geleverde prestaties en producten mogen door de fotograaf gebruikt worden in de portfolio, website, Facebook en andere media waarmee zijn portfolio en reclame verspreid wordt. De wederpartij gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij bestelling en de toestemming hiervoor wordt sowieso vermoed.

10.8. Geen enkel gebruiksrecht wordt toegestaan zonder schriftelijke toelating op de factuur.Wet van 30 juni 1994: auteursrecht en de naburige rechten

11. Aansprakelijkheid & klachten

11.1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotosessie.

11.2. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen tijdens, voor of na de opdracht.

11.3. De fotograaf werkt met een professioneel beeldscherm en is niet verantwoordelijk wanneer een eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. 11.4. Wanneer de klant zelf met de digitale bestanden fotoproducten bestelt bij een fotoservice naar keuze, is de fotograaf niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of kwaliteit van de afdruk.

11.5. Foto’s die worden verzonden zijn vanaf het moment van goede ontvangst voor eigen risico van de klant. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies.

11.6. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele ontevredenheid van de klant. De geleverde prestaties zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

11.7. Bij overmacht die leiden tot gegevensverlies (defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

11.8. Aangezien de reportage en foto’s voor u persoonlijk worden gemaakt, is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk. Bij ontevredenheid kan de fotograaf wel kijken wat hij kan doen voor de klant. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een herhaling van de reportage als dit nodig is.

11.9. Een klacht dient binnen 10 dagen na het ontvangen van de foto`s te zijn ingediend. Klachten na de termijn van 10 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

12. Privacy

12.1. De fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van de klant of van het model, daaronder begrepen persoonsgegevens niet verstrekken aan derden of dit openbaar maken tenzij het model hiervoor toestemming heeft gegeven.

13. Juridisch

13.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2. In geval van betwisting zijn slechts de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd en het vredegerecht.